มือถือ: 063 516 6296 โทร: 0 2956 6118 โทรสาร: 0 2956 6117 komcharne@gmail.com

โปรดเกล้าฯ คูเน่

บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทำการผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมเครื่องปรุงอาหาร

จากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ ตรา Kuu Ne คูเน่ และ Kuu Chef คูเชฟ

จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 6247 และ ได้เพิ่มทุน 5 ล้านบาท

ในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สู่อาหารสากล

ควบคู่กับการศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายทิศทางนโยบายบริษัทฯ

สร้างสรรนวัตกรรมคุณค่า เพื่อชีวิตที่ยืนยาว มุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติ

คุณค่าโภชนาการ วิทยาศาตร์การแพทย์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

 

ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ Food Innovation Contest ผลงานนวัตกรรมเด่นในรอบ

72 ม.เกษตรศาสตร์ และ ผลงานรางวัล 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม

ภายใต้การสนับสนุนของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำสร้างสรร นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สู่อาหารสากล

ด้วยคุณประโยชน์ด้านสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์

 

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมการเกษตร เพาะปลูกด้วยสารอินทรีย์

ส่งเสริมการคิดค้นวิจัยพัฒนาผลิตผลิตทางการเกษตรและวัสดุทางการแพทย์

สนับสนุนการแปรรูปอาหารสุขภาพและวัสดุทดแทนทางการแพทย์

ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสู่เชิงพาณิชย์

 

คำนิยม (Core Values)

โภชนาการคุณค่า เพื่อชีวิตที่ยืนยาว

สร้างสรรนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยี

 

ptpคูเน่คูเชฟอ.ย.0001อ.ย.0002อ.ย.0002ฮาลาลอนุสิทธิบัตรfood innovation asia contest 2009กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมnia