มือถือ: 063 516 6296 โทร: 0 2956 6118 โทรสาร: 0 2956 6117 komcharne@gmail.com
การวิจัยและพัฒนา (R&D) สิ่งที่ตามมาคือ นวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนา (R&D) สิ่งที่ตามมาคือ นวัตกรรม

“ข้อสังเกตของการวิจัยและพัฒนา R&D”  การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต   ข้อสังเกตของการวิจัย R&D 1.ปัญหาการวิจัย R&D ปัญหา การวิจัยของ R&D ต้องตอบสนองความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ ต้องการแก้ปัญหา ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตัวอย่างการเขียนปัญหาวิจัย 1. สิ่งใดจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 2. รูปแบบใดที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนได้ดี 3. เครื่องมือใดทำให้ผู้ป่วยมีความเจ็บน้อยลง 4 . อะไรทำให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. รูปแบบใดที่เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 6. รูปแบบการบริหารใดที่ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น รู้ไว้ใช่ว่า.. ปรัชญาของ R&D คือ Need หมายถึงความต้องการ สิ่งที่ได้จาก R&D คือ นวัตกรรม 2.การตั้งชื่อเรื่องวิจัย R&D หลักการตั้งชื่อสำหรับวิจัยและพัฒนาจะความแตกต่างจากวิจัยประเภทอื่น ๆ และมีหลักในการตั้งชื่อ ดังนี้ 1.นิยมตั้งเป็นประโยคบอกเล่า 2.มีคำว่า “พัฒนา”อยู่ช่วงต้นของประโยค 3.อาจมี หรือไม่มีคำว่า “วิจัย” อยู่ที่ชื่อเรื่องก็ได้ 4.ปัญหาที่ต้องการวิจัยอยู่ช่วงต้นของประโยค 5.กลุ่มเป้าหมายอยู่ช่วงกลางของประโยค 6. ถ้าส่วนท้ายของประโยคบ่งบอกสถานที่ งานวิจัยนั้นจะใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น แต่ถ้าไม่ได้ระบุสถานที่ จะใช้ได้ทุกที่ เป็นการเปิดกว้าง ตัวอย่างชื่อวิจัย R&D – การวิจัยและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคกลาง – การพัฒนาระบบการสร้างสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ – การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รู้ไว้ใช่ว่า… ข้อสังเกตชื่อเรื่องของวิจัย R&D แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก จะบ่งบอกถึงความต้องการของผู้วิจัย ส่วนที่สองจะบ่งบอก ถึงนวัตกรรมของวิจัย และส่วนสุดท้ายบ่งบอกถึงเป้าหมายว่าทำวิจัยกับใคร มีกระบวนการอย่างไร 3.การเขียนวัตถุประสงค์ของ R&D การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนามีหลักในการเขียนดังนี้ 1.นิยมเขียนเป็นข้อ ๆ (มากกว่า 1 ข้อ) 2.ขึ้นต้นด้วยคำว่า “เพื่อ” 3.เขียนเรียงลำดับข้อให้เป็นไปตามวิธีวิจัยที่ใช้ 4.ส่วน แรกของประโยคควรเป็นการวิจัย แล้วตามด้วยการพัฒนา การประเมินสิ่งที่ได้จากการวิจัยหรือประเมินผลการใช้นวัตกรรม และมีการขยายผลสิ่งที่ได้ ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ของ R&D 1.เพื่อศึกษาระบบการสร้างสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 2.เพื่อพัฒนาระบบการสร้างสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 3.เพื่อประเมินการใช้ระบบการสร้างสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 4.เพื่อศึกษาและขยายผลการใช้ระบบการสร้างสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 4.ตัวแปร R&D วิธีแบ่งตัวแปรที่นิยมกันมากที่สุดคือแบ่งเป็นตามลักษณะการใช้ ดังนี้ 1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) หมายถึงคุณลักษณะที่เกิดก่อน หรือเป็นสาเหตุของตัวแปรตาม หรืออาจจะเรียกว่า ตัวแปรอิสระ สามารถจำแนกได้เป็น 2 แบบ คือ ตัวแปรอิสระที่สามารถจัดกระทำได้ (Active Variable) และตัวแปรอิสระที่ไม่สามารถจัดกระทำได้(Attribute Variable) โดย ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ชนิดเป็น ตัวแปรสาเหตุเช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกัน คือตัวแปรอิสระที่ไม่สามารถจัดกระทำได้ ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้เลือกว่ากลุ่มใดมีลักษณะอย่างไร แต่ไม่สามารถสร้างลักษณะนั้นขึ้นมา ในขณะที่ตัวแปรอิสระที่สามารถจัดกระทำได้ ผู้วิจัยสามารถสร้างลักษณะนั้นขึ้นมาได้ 2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง คุณลักษณะที่คาดว่าจะได้รับ หรือเป็นผลที่ได้รับจากตัวแปรอิสระ ตัวอย่างเช่น การวิจัยที่ศึกษาอายุของผู้สอนและสภาพของห้องเรียนว่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหรือไม่ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อข้อสรุปของการวิจัย (Confounding Variable) หมายถึง ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการสรุปความเป็นสาเหตุของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม จำแนกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ 1) ตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variable) เป็นตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตามเช่นเดียวกับตัวแปรอิสระ แต่เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยไม่ได้สนใจที่จะศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุม ไม่เช่นนั้นตัวแปรแทรกซ้อนอาจทำให้ผลที่ศึกษาไม่ได้ข้อสรุปอย่างที่สรุปไว้ ก็ได้ ทำให้ผลที่ได้คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 2) ตัวแปรสอดแทรก (Intervening Variable) เป็นตัวแปรที่สอดแทรกอยู่ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม รู้ไว้ใช่ว่า… โดย ทั่วไปแล้ว การแยกตัวแปรอิสระออกจากตัวแปรตาม มีหลักง่าย ๆ ดังนี้ 1. ถ้าตัวแปรใดเกิดก่อน ให้ถือว่าตัวแปรนั้นเป็นตัวแปรอิสระ ส่วนตัวแปรที่เกิดภายหลังเรียกตัวแปรตาม เช่น เพศ กับ ระดับการศึกษาจะต้องถือว่า เพศ เป็นตัวแปรอิสระ (เพราะเกิดก่อน) ระดับการศึกษาเป็นตัวแปรตาม 2. ถ้าตัวแปรใดเป็นสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่ง ตัวแปรนั้นถือว่าเป็นตัวแปรอิสระ ส่วนตัวแปรที่เป็นผลนั้นถือว่าเป็นตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ในงานวิจัยและพัฒนา ใน งานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ตัวนวัตกรรมหรือปฏิบัติการ (Treatment) ที่นักวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจหมายถึง สื่อ/ ชุดสื่อ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการศึกษา ส่วนตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการใส่ปฏิบัติการ เช่น ความรู้ ความพอใจ เจตคติ ทักษะ หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นต้น สรุปตัวแปรใน R&D -ในงานวิจัย R&D ไม่นิยมเขียนตัวแปรแยก ตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม -จะเขียนตัวแปรไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย -ไม่ระบุว่ามีตัวแปรกี่ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรีวิวในบทที่ 2 5.กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) การ นำเสนอภาพรวมๆ ของงานวิจัยที่ผู้วิจัยจะทำโดยกำหนดออกมาให้เห็นรูปธรรมชัดเจน จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารตำรา ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม แล้วนำเสนอหรือสรุปเป็นภาพรวมให้ชัดเจนให้ง่ายต่อความเข้าใจในปัญหาและวิธี การวิจัยเป็นกรอบของการวิจัย ด้านเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย ตัวแปร และการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การเสนอกรอบแนวความคิด สามารถทำได้ 3 รูปแบบ คือ 1....
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KuuNe F&F

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KuuNe F&F

หนึ่ง ในผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง ถูกใจในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติปลอดสารเคมี จากการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ ม.เกษตร ผ่านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่พอเหมาะแถมยังช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดไขมัน ควบคุมระดับน้ำตาล เร่งการเผาผลาญ ให้สุขภาพดี Fit & Firm กับ KuuNe F&F ยินดีและขอบคุณกับคุณลูกค้าที่ต้งใจจริงที่จะลดไขมันส่วนเกินทุกท่านครับ  www.ptpfoods.comwww.facebook.com/kuunepage Line id : OatEcho Mobile : 0867917007   #KuuNeF&F #คูเน่เอฟแอนด์เอฟ #Fit&Firm #ฟิตแอนด์เฟิร์ม #F&F #เอฟแอนด์เอฟ #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร #ควบคุมน้ำหนัก #ลดไขมัน #ควบคุมระดับน้ำตาล #เร่งการเผาผลาญ #แร่ธาตุและวิตามิน #ปลอดสารเคมี...
ประสบการณ์ชีวิตที่มหัศจรรย์จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้

ประสบการณ์ชีวิตที่มหัศจรรย์จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้

ประสบการณ์มหัศจรรย์คืออะไร?  และจะทำให้ชีวิตคนเราดีขึ้นได้อย่างไร?   ประสบการณ์ที่ว่านิ้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่ เช่นการไต่เขา หรือการล่องคลื่นในแม่น้ำ ยก ตัวอย่าง Polett Villalta นักสร้างเว็บไซต์วัย 39 ปี ในรัฐ Florida ซึ่งเป็นอัมพาตตั้งแต่อกไปลงไปถึงเท้า เมื่ออายุ 12 ขวบ แต่เธอเป็นนักดำน้ำ Scuba ที่ใช้เวลาว่าง ออกดำน้ำกับเพื่อนๆ และเล่าถึงประสบการณ์ใต้ท้องทะเล เมื่อเธอสัมผัสกับทรายที่พื้นทะเล และได้เห็นปลาต่างๆ เธอบอกว่า ในขณะนั้น เธอลืมเรื่องอื่นๆทั้งหมด นัก วิจัยให้คำอธิบายประสบการณ์มหัศจรรย์อย่างนี้ว่า เป็นประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกตอบสนองต่อบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่ง ใหญ่ มโหฬาร ท้าทาย และขยายวิถีทางการมองโลกของเราได้ และ ว่าความรู้สึกเช่นนี้ อาจเกิดขึ้นเมื่อเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หรืออาจเป็นประสบการณ์ทางศาสนา การได้ฟังคอนเสิร์ต การร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือการแข่งขันกีฬาก็ได้ และก็มีคุณพ่อหลายรายที่เล่าถึงความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ได้เห็นลูกเกิด นัก วิจัยเชื่อว่า ประสบการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความบันดาลใจ ช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้น และปรับความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัว เพราะประสบการณ์ที่ว่านี้ ทำให้เราเห็นใจเพื่อนมนุษย์และสนใจการคบค้าสมาคมมากขึ้น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้น ในขณะที่รู้จักมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ความ รู้สึกเช่นนี้ยังเป็นผลดีต่อร่างกายได้ด้วย ห้องแล็บที่ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของศาสตราจารย์ Dacher Keltner ที่มหาวิทยาลัย California วิทยาเขต Berkeley รายงานว่า ผลของการทดลองกับนักศึกษาปริญญาตรี 119 คน พบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ดังกล่าว มีเครื่องหมายระบุอาการอักเสบในเสมหะต่ำกว่าใครเพื่อน  การมีอาการอักเสบสูงในร่างกายเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกอาการของโรคเศร้าซึม  ที่มา :  http://www.voathai.com/content/awesome-experience-nm/2657878.html...
PTP on the moves…  Kuu Ne คูเน่ หนึ่งในนวัตกรรมเด่นในรอบ 72 ปี ม.เกษตร

PTP on the moves… Kuu Ne คูเน่ หนึ่งในนวัตกรรมเด่นในรอบ 72 ปี ม.เกษตร

คูเน่ หนึ่งในนวัตกรรมเด่นในรอบ 72 ปี  ผลงานวิจัย ม.เกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ   Kuu Ne Onion Seasoning Powder Low Sodium          #KuuNe #คูเน่ #ผงปรุงครบรสเพื่อสุขภาพ #โซเดียมต่ำ #ใช้แทนผงชูรสและน้ำสต๊อก(ซุป) #2in1 #ปรุงอาหารก็ได้ หรือ #ชงดื่มก็ดีต่อสุขภาพ #ผลิตจากหอมหัวใหญ่ ช่วยป้องก้นความเสี่ยงต่อ #โรคอ้วน #ความดัน #เบาหวาน #หัวใจ #ต้านสารก่อมะเร็ง #ลดการอักเสบของเซล #ช่วยชะลอความชรา   Kuu Ne คูเน่ … #โภชนาการคุณค่า #เพื่อชีวิตที่ยืนยาวKuu Ne คูเน่ …#Wealth #Nutrition for #Lively #Healthwww.ptpfoods.comFacebook/kuunepageLine Id : OatEcho   บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนา นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ สู่เส้นทางสายไหมใน AEC โดยคณาจารย์และบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เจรจาการค้าต่างประเทศ เข้าจังหวะช่วงเทศกาลต้อนรับตรุษจีน ความร่วมมือและความสำเร็จ ด้วยมิตรภาพและความจริงใจ #PTP on the moves … Kuu Ne wealth nutrition for lively health  #คูเน่ #หนึ่งในนวัตกรรมเด่นในรอบ72ปี #ผลงานวิจัย #ม.เกษตร #ได้รับรางวัลชนะเลิศ  Kuu Ne #Onion #Seasoning #Powder   #Low...
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ถ้า ที่บ้านของคุณมีผู้สูงอายุร่วมชายคาเดียวกันอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย คุณก็คงจะตระหนักกันเป็นอย่างดีว่า พวกท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเยอะมาก ดังนั้น การดูแลเรื่องอาหารการกินจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้สุขภาพร่างกายของพวกท่านแข็งแรง จะได้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานไปนานๆ   – อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนคือความเสื่อมเรื่องสุขภาพฟันค่ะ ควรเลือกเมนูอาหารที่นิ่มและเคี้ยวง่ายๆ   – ลดปริมาณเมนูอาหารที่ทำจากแป้งให้น้อยลง เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุมีการใช้งานกล้ามเนื้อลดลงไปมาก อาหารพวกคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินจะไปสะสมพอกพูน ทำให้น้ำหนักตัวเยอะ อาจส่งผลให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นก็เป็นได้ค่ะ   – อาหารประเภทโปรตีนก็ยิ่งจำเป็นต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยสร้างเซลล์ใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน ซึ่งเนื้อสัตว์ที่เหมาะกับร่างกายผู้ใหญ่วัยนี้ควรจะเป็นเป็นเนื้อไก่ไม่ติด หนัง หรือเนื้อปลา เลี่ยงเนื้อหมูและเนื้อวัว เพราะทั้งย่อยยาก ทั้งไขมันเยอะ หรืออาจจะเลี่ยงเนื้อสัตว์มารับประทานพวกเต้าหู้ หรือถั่วชนิดต่างๆ โดยเฉพาะนมถั่วเหลือง ก็ดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเช่นกันค่ะ   – เพิ่มวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยการรับประทานข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ผักและผลไม้ให้เยอะๆ เพื่อเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ และกากใยอาหาร ลดปัญหาท้องผูก เพราะระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่เหมือนเดิมตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องพยายามเลี่ยงการจัดเมนูอาหารที่มีไขมันสูงๆ ให้มากที่สุดนะคะ เพราะไขมันนำพามาแต่โรคร้ายๆ ไม่ว่าจะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และที่อาจจะพ่วงตามมาอีกมากมายเลยล่ะค่ะ   เมนูอาหาร เมนูอาหาร เมนูอาหาร ที่มา...
วิ่งเหยาะๆ ทำให้อายุยืนกว่าวิ่งเร็วๆ จริงหรือไม่? ควรวิ่งนานแค่ไหน? งานวิจัยในเดนมาร์กมีคำตอบ

วิ่งเหยาะๆ ทำให้อายุยืนกว่าวิ่งเร็วๆ จริงหรือไม่? ควรวิ่งนานแค่ไหน? งานวิจัยในเดนมาร์กมีคำตอบ

นักวิจัยเดนมาร์กพยายามศึกษาหาคำตอบว่า การวิ่งที่เหมาะสมที่สุดนั้นควรช้าหรือเร็วแค่ไหน?  นานเท่าไร? การ ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เป็นทางเลือกยอดนิยมที่สุดสำหรับคนที่ต้องการเผาผลาญแคลอรี่และมีร่างกาย แข็งแรง มีอายุยืนยาว แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าการวิ่งที่เหมาะสมที่สุดนั้น ควรช้าหรือเร็วแค่ไหน นานเท่าไร ซึ่งนักวิจัยเดนมาร์กพยายามศึกษาหาคำตอบเรื่องนี้ รายงาน ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American College of Cardiology รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชายหญิงวัยผู้ใหญ่ 1,098 คน ซึ่งวิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอ ภายใต้โครงการศึกษา Copenhagen City Heart Study โดยได้ศึกษาข้อมูลความถี่ในการวิ่ง ระยะทาง เวลาที่ใช้ และอัตราเร่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ 2001 จากนั้นนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย 3,950 คน จาก การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าคนที่วิ่งเป็นประจำแม้จะวิ่งเหยาะๆ จะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ได้วิ่งเลย แต่ที่น่าแปลกใจคือคนที่วิ่งเหยาะๆ กลับมีอายุยืนกว่าคนที่วิ่งเร็วด้วย โดยรายงานพบว่าคนที่วิ่งเร็วกับไม่ได้วิ่งเลยนั้น มีอายุเฉลี่ยพอๆ กัน รายงาน ชิ้นนี้ระบุว่า ระยะเวลาการวิ่งที่ทำให้อายุยืนยาวที่สุด คือการวิ่งเหยาะๆ ประมาณ 1 ชม. – 2 ชม.ครึ่ง ต่อสัปดาห์ แต่รายงานมิได้ระบุเจาะจงว่าการวิ่งช้าหรือเหยาะๆ นั้นคือกี่นาทีต่อกิโลเมตร เพียงแต่แบ่งเป็น 3 ระดับ คือวิ่งช้า วิ่งปกติ และวิ่งเร็ว แล้วให้กลุ่มตัวอย่างระบุเองว่าลักษณะการวิ่งของพวกเขาเป็นแบบไหน นัก วิจัย Jacob Louis Marott ผู้นำการวิจัยครั้งนี้บอกว่า การวิ่งด้วยอัตราที่เร็วเกินไปนั้นอาจไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับความยืนยาวของชีวิต ซึ่งอาจเป็นเพราะการออกกำลังกายอย่างหนักบ่อยๆอาจสร้างผลเสียต่อกล้ามเนื้อ หัวใจได้ อย่าง ไรก็ตามยังมีประเด็นโต้แย้งอยู่บ้าง หนึ่งคือจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ชอบวิ่งเร็วๆบ่อยๆในการทดลองครั้งนี้ยังน้อย เกินไป สองคือนักวิจัยเดนมาร์กมิได้ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของกลุ่มตัวอย่างนัก วิ่งเหล่านั้นไว้ชัดเจน    รายงานจาก New York Times / เรียบเรียงโดยทรงพจน์...
Page 5 of 6« First...23456